We now offer Koji Spores (Tane Koji) from Bio'c (a.k.a. Kojiya Sanzaemon)
Make your own Koji at home! 
We have four different kinds of Koji Spores to make Rice Koji (Kome Koji), Barley Koji (Mugi Koji) , Soybean koji (Mame Koji) and Shoyu Koji.